| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

- БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШИ – ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
- БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШИ – УКОЛИКО ЈЕ ВАЖЕЋИ ПАСОШ СРЈ НЕСТАО
- НЕСТАНАК ПАСОША - ПУТНИ ЛИСТ ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ


  БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШИ – ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Конзулат у време заказаног термина. За свако лице је потребно да се закаже посебан термин. Исто важи и за малолетну децу (укључујући и бебе). Подношење захтева траје до 30 минута. Молимо да пре заказивања термина проверите да ли поседујете потребна документа за подношења захтева.

Не постоје формулари за подношење захтева за биометријски пасош.
Приликом подношења захтева потребно је приложити следећа документа:

 1. оригинално уверење о држављанству, не старије од годину дана (на увид)
 2. оригинални извод из матичне књиге рођених издат од органа Р.Србије, са холограмом (на увид)
 3. доказ о држављанству Аустралије/НЗ или виза за одобрени боравак
 4. документ којим се потврђује идентитет као што су плави пасош, лична карта или возачка дозвола (на увид). Лица која већ поседују биометријску личну карту, потребно је да исту понесу са собом.
 5. конзуларна такса у износу од AUD$ 112.00.

Подносилац захтева ће бити фотографисан у Конзулату током подношења захтева.
Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца (пасоши се израђују у Р.Србији). Подносилац захтева преузима пасош лично, доласком у Конзуларно одељење, пошто је претходно обавештен од Конзулата да је биометријски пасош урађен и достављен Конзулату ради уручења.

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност на српском језику родитеља који није присутан. Узорак изјаве можете погледати овде. Изјава родитеља мора бити потписана пред нотаром. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин.
Уколико је изјава другог родитеља дата на страном језику, неопходно је поднети превод исте на српски језик чију ће тачност потврдити и оверити Конзулат уз наплату конзуларне таксе.
 
Конзулат није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

 1. новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријава пребивалишта и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)
 2. која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Р.Србији.

Конзулат ће бити у могућности да наведеним категоријама грађана изда  путни лист. По закону, дужност је грађана да ова статусна питања претходно реше. Овакви захтеви се у земљи решавају приоритетно.

Напомена: Извод из Матичне књиге рођених и Уверење о држављанству Републике Србије, такође можете прибавити преко Генералног конзулата РС - Сиднеј.


  БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШИ – УКОЛИКО ЈЕ ВАЖЕЋИ ПАСОШ НЕСТАО

Држављани Р.Србије којима је важећи пасош изгубљен или украден неопходно је да најпре пријаве нестанак пасоша Конзулату. Нестанак пасоша се мора пријавити лично доласком у Конзулат.

   Потребна документа:

 1. извештај полиције да сте пријавили крађу, односно губитак пасоша
 2. попуњенa пријавa о нестанку путне исправе (MS Word или PDF формат )
 3. изјавa о губитку пасоша (Изјава - MS Word или PDF формат)
 4. оригинални документ за утврђивање идентитета (важећа лична карта или возачка дозвола издата у Р.Србији)
 5. доказо држављанству  Републике Србије - оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана од дана издавања
 6. оригинални извод из матичне књиге рођених издат од органа Р.Србије, са холограмом
 7. конзуларна такса и стварни трошкови:

Конзуларна такса за оглашавање пасоша неважећим у "Сл.гласнику РС" у износу од $45,00 АУД + трошкови трансфера банке, види инструкцију за плаћање у банци

НАПОМЕНА:  Уплату од 28,00 ЕУР у динарској противвредности је могуће, у име и за рачун лица које је изгубило пасош, извршити и на територији РС преко динарског рачуна ЈП " Службени гласник" код Банке Интесе бр. рачуна: 160-14944-58 ( сврха: оглаашавање путне исправе неважећом) и доказ о извршеној уплати доставити Конзулату на увид.

Конзуларна такса за пријаву губитка пасоша за решење о проглашењу путне исправе неважећом и стварни трошак у износу од 38,00 АУД може се платити у готовини на шалтеру конзулата, или достављањем банчиног чека или поштанске уплатнице (Money order) која гласи  на "Consulate General of the Republic of Serbia".

По пријему пријаве нестанка пасоша Конзулат ће покренути одговарајућу процедуру за проглашење нестале путне исправе нeважећом.

Подносилац захтева ће бити обавештен када Конзулат буде примио решење о проглашењу пасоша неважећим и упутити подносиоца захтева да на одговарајући начин закаже термин за подношење захтева за биометријски пасош. Термин се не сме заказивати пре него што Конзулат подносиоцу захтева не потврди да је примила решење о проглашењу пасоша неважећим. Информацију о подношењу захтева за биометријски пасош погледајте под “Биометријски пасоши – подношење захтева


НЕСТАНАК ПАСОША - ПУТНИ ЛИСТ ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

I Путни лист је исправа за путовање у једном правцу који се издаје у изузетним случејевима предвиђеним Законом: уколико лице не поседује важећу путну исправу Р. Србије и уз сагласност Министарства Унутрашњих Послова Р. Србије – Управе за Управне Послове;
Важност издатог путног листа износи 60 дана од момента његовог издавања.

Изузетно, Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије може издати путни лист без сагласности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, уколико лице не поседује важећу путну исправу, а неоспорно се утврди идентитет и држављански статус подносиоца захтева.

Држављански статус се може сматрати неоспорно утврђеним у следећим случајевима:
А) Дипломатско-конзуларно представништво у коме је поднет захтев за издавање Путног листа је већ издало подносиоцу захтева плави или биометријски пасош;
Б) подносилац захтева презентује уверење о држављанству Р. Србије које није старије од 6 месеци и то обавезно у оригиналу и још неки доказ којим потврђује држављански статус (копија неважећег плавог или биометријског пасоша, биометријска лична карта и сл.).

За путовање држављана Црне Горе у Републику Црну Гору, обавезна је претходна сагласност Министарства унутрашњих послова Р. Црне Горе.

За издавање Путног листа потребно је приложити:

 1. попуњен захтев ( MS Word или - PDF формат, ПЛ за странце)који се добија у Генералном Конзулату Р. Србије – Сиднеј (за лица која шаљу поштом, захтев мора бити потписан од стране мировног судије са листе Генералног конзулата (списак бележника), који ће потврдити идентитет подносиоца захтева)
 2. две фотографију (формата за пасош 3,5 x 4,5 цм)
 3. копију личног документа са фотографијом (возачка дозвола, лична карта или било који други документ са фотографијом).
 4. уверење  o држављанству. 

IV Конзуларна такса за издавање путног листа је $75,00 АУД и плаћа се у готовом новцу, банковним чеком или поштанском уплатницом “money order”, са назнаком на уплатници “Consulate General of the Republic of Serbia”.

Конзуларна такса за издавање путног листа за Црну Гору износи АУД $150,00.

За додатне информације у вези са путним исправама обратите се Конзулату на Е-маил gkrssid@optusnet.com.au  или на телефон.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Прибављање докумената из Србије
Визни режим
Визни режим за Црну Гору
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Држављанство
Пријава рођења детета
Пријава брака склопљеног пред иностраним органом
Издавање спроводнице
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга