| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 

ОВЕРА ПУНОМОЋЈА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА У Р.СРБИЈИ И ОВЕРА НАСЛЕДНИХ ИЗЈАВА

Обавештавамо грађане да, у складу са новим прописима у Републици Србији, пуномоћја у вези са некретнинама у Србији и наследне изјаве могу бити оверени у Генералном конзулату у законом предвиђеној форми јавнобележничког записа, односно форми која укључује клаузулу о потврђивању исправе (солемнизациона клаузула).

Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве који је потребно да се идентификује на основу важећег личног документа Републике Србије (пасош, лична карта или возачка дозвола) или евентуално важећег аустралијског или новозеландског личног документа (пасош или возачка дозвола). Неопходно је да давалац пуномоћја или изјаве поднесе одговарајући текст пуномоћја или изјаве коју је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат или јавни бележник), да провери са лицем које овлашћује или нотаром пред којим ће се закључити главни правни посао (уговор) у којој форми и које садржине треба да буде исправа (пуномоћ или изјава) коју прилаже. Пуномоћје или изјава се потписују у Генералном конзулату.

За оверу пуномоћја у вези са некретнинама у Србији и оверу наследних изјава у јавнобележничкој форми, односно њихову солемнизацију, неопходно је документ који треба да се овери (у електронској форми), са копијом важећег пасоша или личне карте Србије, односно важећег страног пасоша, прво послати на е-маил Генералног конзулата (gkrssid@optusnet.com.au), а потом е-маилом или телефоном заказати време доласка ради солемнизације исправе.

Генерални конзулат није овлашћен да сачињава јавнобележничке записе, нити да солемнизује приватне исправе о уговорима који представљају правни основ за пренос својине на непокретности (земљиште, стан, кућа и сл.). Другим речима, за закључење уговора о промету непокретности (уговор о продаји, уговор о размени, поклону, доживотном издржавању, уступању и расподели имовине за живота и сл.) искључиво је надлежан јавни бележник на чијем подручју се налази непокретност у Србији.  

ОВЕРА ЈАВНИХ ИСПРАВА - APOSTILLE 

Аустралија и Нови Зеланд су, као и Србија, потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, према којој је јавна исправа оверена печатом “Apostille” подобна за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције. 

Уколико давалац пуномоћја или изјаве није у могућности да лично дође у Генерални конзулат, приватна исправа се може потписати пред локалним јавним бележником (Notary Public), а потом исту је потребно оверити печатом “Апостил” (Apostille stamp) код “Department of Foreign Affairs and Trade“ (за Нови Зеланд је „Department of Internal Affairs) у зависности од тога у ком граду се налазите. Уколико је оверени документ на енглеском језику, потребно је извршити превод на српски језик код овлашћеног преводиоца или судског тумача. На документ оверен код Мировног судије (Justice of the Piece) није предвиђено да се утискује печат “Апостил” (Apostille stamp), јер се овера не признаје ван граница Аустралије и Новог Зеланда.  

Генерални конзулат ће наставити да оверава потписе на пуномоћјима/ овлашћењима/изјавама и сл. за закључење правних послова за које законом није прописана форма јавнобележничког записа, односно солемнизација, на уобичајени начин и без претходног заказивања.

ОВЕРА ПОТПИСА НА ОСТАЛИМ ПУНОМОЋИМА/ОВЛАШЋЕЊИМА/ИЗЈАВАМА

Овера потписа на приватним исправама (пуномоћје, овлашћење или изјава) које морају бити написане на српском језику се врши у Генералном конзулату на основу важећих докумената Републике Србије (пасош или лична карта) или важећег аустралијског или новозеландског документа (пасош или возачка дозвола). За оверу потписа је неопходно лично присуство странке чији се потпис оверава. Странка потписује приватну исправу у Амбасади где се уписује и у Књигу легализације.

Лица која нису у могућности да дођу лично у Генерални конзулат, због удаљености и великих трошкова, своје приватне исправе (пуномоћи, сагласности, изјаве и сл.), које нису у вези са некретнинама или наследством, могу да овере пред Мировним судијом (Justice of the Peace) са конзуларне Листе бележника или пред локалним јавним бележником (Notary Public). Документ се затим шаље поштом на над-оверу у Генерални Конзулат у Сиднеју. Уз докуменат за надоверу, који је претходно верификовао Мировни судија или јавни бележник, потребно је приложити фотокопију личног документа (пасош, лична карта или возачка дозвола) и доказ о уплаћеној конзуларној такси у износу од АУД$ 73,00 (уколико доставите и повратну коверту), односно са укљученом поштарином АУД$ 80,00 (АУД$ 88,00 за НЗ) и уколико се оверава један примерак исправе (за два примерка потребно је додати АУД$ 32,00, а за три и сваки наредни АУД$ 18,00). Конзуларна такса и трошкови се плаћају банковним чеком или поштанском уплатницом на име "Consulate General of the Republic of Serbia".

Захтев за оверавање можете преузети овде

За све додатне информације молимо да контактирате Генерални конзулат.
 

 

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Прибављање докумената из Србије
Визни режим
Визни режим за Црну Гору
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Држављанство
Пријава рођења детета
Пријава брака склопљеног пред иностраним органом
Издавање спроводнице
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга