| |     ћирилица | english  
Naslovna
Državljanstvo

KAKO STIČETE DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

1. Sticanje državljanstva POREKLOM

Državljanstvo Republike Srbije poreklom, pod različitim uslovima, stiču deca do 23. godine starosti, čija su oba roditelja ili jedan od roditelja državljani Republike Srbije u trenutku rođenja deteta.

2. Sticanje državljanstva PRIJEMOM

A) Ako ste stranac i imate stalno nastanjenje u Republici Srbiji, sa najmanje tri godine neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije i imate otpust iz stranog državljanstva ili dokaz da ćete otpust dobiti ako budete primljeni u državljanstvo Republike Srbije;

B) Ako ste stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji;

C) Ako ste iseljenik iz Republike Srbije ili njegov potomak, na stalnom boravku u inostranstvu. Otpust iz stranog državljanstva nije potreban, što znači da iseljenik/potomak može imati dvojno državljanstvo;

D) Ako ste pripadnik srpskog naroda sa teritorija bivše SFRJ i nemate prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Otpust iz stranog državljanstva nije potreban.

Originali svih dokumenata se, preko Generalnog Konzulata Republike Srbije u Sidneju, prosleđuju Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije koji o zahtevu odlučuje rešenjem o prijemu u državljanstvo.

U cenu za podnošenje zahteva nije uračunata taksa za prevod stranih dokumenata, sa engleskog na srpski jezik.

PRIJAVA ROĐENJA I DRŽAVLJANSTVA DETETA - DO 23 GODINE STAROSTI
(Obrazac br. 14. i obrazac br.13)

Državljanstvo Republike Srbije, stiče poreklom dete rođeno u inostranstvu, ukoliko je bar jedan od roditelja u trenutku rođenja deteta državljanin Republike Srbije i ako do navršene 23. godine života bude prijavljeno za upis u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu državljana.

Prijavljivanje se vrši preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva RS od strane roditelja (jednog ili oba) koji je državljanin Republike Srbije. Za dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost potpisana i overena pred konzularnim službenikom ili kod mirovnog sudije sa sa liste Justice of the Piece, koji je položio svoj potpis u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Sidneju.

U cilju upisa potrebno je dostaviti sledeće:

 1. Popunjen zahtev (obrazac br.14  i obrazac br.13), koji podnosi jedan ili oba roditelja. Ukoliko oba roditelja imaju državljanstvo iste republike, zahtev može podneti jedan roditelj. Ukoliko roditelji imaju državljanstvo različitih republika, zahtev za upis deteta podnose i potpisuju oba roditelja, kojom prilikom sporazumno određuju republičko državljanstvo deteta. Upis deteta u MK rođenih vrši se po mestu poslednjeg prebivališta jednog od roditelja.
 2. Original izvoda iz matične knjige rođenih za dete (ne stariji od šest meseci), izdat od strane inostranog organa, a overen pečatom "APOSTILLE" i preveden na srpski jezik.
 3. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje. Ako je brak sklopljen u Australiji, potrebno je upisati brak u matične knjige venčanih u Srbiji, priložiti "Marriage Certificate" (ne straiji od šest meseci) overen pečatom "Apostille" i  preveden na srpski jezik. Ako je dete rođeno vanbračno, dokaz o priznavanju očinstva, takodje overeno pečatom "APOSTILLE", i prevedeno na srpski jezik.
 4. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za roditelje. Ukoliko jedan od roditelja nije državljanin Republike Srbije, dokaz o državljanstvu druge države, sa prevodom na srpski jezik;
 5. Dokaz o regulisanom boravku roditelja u Australiji (AU/NZ pasoš, vozačka dozvola sa trenutnom adresom, viza za dozvolu boravka)
 6. Fotokopija putne isprave roditelja ili drugi dokument za identifikaciju sa fotografijom.

Taksa za podnošenje zahteva iznosi ukupno AUD$ 29.00. Taksa se plaća gotovim novcem na šalteru konzulata, bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order), sa naznakom za "The Consulate General of the Republic of Serbia" ako se šalje poštom.

Taksa za prevod stranih Izvoda sa Engleskog na Srpski jezik iznosi AUD $ 86.00 po dokumentu.

PRIJEM STRANCA U DRŽAVLJANSTVO R. SRBIJE
(obrazac br.2)

Stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti, na svoj zahtev, primljen u državljanstvo Republike Srbije, pod uslovom:

 1. da popuni obrazac br.2 (PDF ili Word);
 2. da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;
 3. da ima dokaz o otpustu iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije;
 4. da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 5. da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom (obrazac Izjave.pdf), potpisana i overena pred konzularnim službenikom ili kod mirovnog sudije (Justice of the Piece).

Ako strana država ne dozvoljava otpust iz državljanstva ili za otpust postavlja uslove koje stranac ne može ispuniti, ispunjenost uslova iz tačke 3 ne traži se ako podnosilac zahteva podnese izjavu, koju potpisuje Ministar nadležan za unutrašnje poslove, da se odriče stranog državljanstva u slučaju sticanja državljanstva Republike Srbije. Odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva neće se zahtevati ako to nije moguće ili se ne može razumno očekivati.

Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Uslov za dobijanje stalnog nastanjenja stranca podrazumeva 3 (tri) godine prijavljenog prebivališta u Republici Srbiji.

U državljanstvo Republike Srbije može takodje biti primljen stranac čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju. Bračni drug tog lica koje je steklo državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije i ako ne ispunjava iste uslove. U tom slučaju, na prijemu u državljanstvo Republike Srbije, na predlog nadležnog ministarstva, odlučuje Vlada Republike Srbije.

Iznos od AUD$ 367.00 za podnošenje zahteva za prijem stranca u državljanstvo Republike Srbije  plaća se gotovim novcem na šalteru konzulata, bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order) sa naznakom  „The Consulate General of the Republic of Serbia-Sydney“.

PRIJEM ISELJENIKA SA TERITORIJE R. SRBIJE I NJIHOVOG POTOMKA (obrazac br. 4)

Iseljenik i njegov potomak mogu biti primljeni u državljanstvo Republike Srbije ako su navršili 18 godina života i nije im oduzeta poslovna sposobnost i ako podnesu pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatraju svojom državom. Pod iseljenikom, smatra se lice koje se iselilo iz Republike Srbije sa namerom da stalno živi u inostranstvu.

Bračni drug lica iz ovog člana, koje je steklo državljanstvo Republike Srbije može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije, ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Zahtev se podnosi na obrascu broj 4 (PDF ili Word), a uz zahtev se prilaže:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih u orignalu ne starijem od 6 meseci ( i za decu ako su obuhvaćena zahtevom), overen Apostilom ako je dete rođeno u Australiji, a zatim preveden na srpski jezik;
 2. Izvod iz matične knjige venčanih, original ne stariji od 6 meseci;
 3. Uverenje o državljanstvu za pretka koji je rođen u Republici Srbiji i ima državljanstvo Republike Srbije (ako podnosilac zahteva nije rođen u Srbiji);
 4. Za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost
 5. Pismena izjava da Republiku Srbiju smatraju svojom državom (obrazac Izjave.pdf), koja mora biti overena pečatom (lista Justice of the Piece), ili pred nadleznim radnikom u konzulatu.

Za prijem u državljanstvo Republike Srbije iseljeniku nije potreban otpust iz drugog državljanstva, što znači da može imati dvojno državljanstvo (ne mora ziveti u Republici Srbiji i nije mu potrebno odobrenje o stalnom nastanjenju).

Podnošenje zahteva iznosi AUD$ 367.00 i plaća se gotovim novcem na šalteru konzulata, bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order) sa naznakom „The Consulate General of the Republic of Serbia-Sydney“.

PRIJEM PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA SA TERITORIJE BIVŠE JUGOSLAVIJE I NJIHOVOG POTOMKA
(obrazac br. 6)

Pripadnik srpskog ili nekog drugog naroda ili etničke zajednice sa teritorije Republike Srbije, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Zahtev se podnosi na obrascu broj 6 (PDF или Word), a uz zahtev se prilaže :

 1. Original izvod iz matične knjige rođenih, ne starijem od 6 (šest) meseci. Izvodi izdati od stranih organa (AU/NZ) moraju biti overeni pečatom Apostil i prevedeni na Srpski jezik;
 2. Uverenje o državljanstvu, Republike bivše SFRJ ili druge države gde je podnosilac rođen, original ne stariji od 6 meseci. Uverenja drugih država (AU/NZ) moraju biti overena pečatom Apostil i prevedena na Srpski jezik;
 3. BELEŠKA:  Ako podnosilac nije imao državljanstvo Republike bivše SFR Jugoslavije, potvrda izdata od Matičara kojom se potvrđuje da podnosilac nije stekao državljanstvo te Republike, mora da se podnese.
 4. Izvod iz matične knjige venčanih, original ne stariji od 6 meseci. Izvodi izdati od stranih organa (AU/NZ) moraju biti overeni pečatom Apostil i prevedeni na Srpski jezik;
 5. Fotokopija dokumenata sa fotografijom (pasoš, vozačka dozvola);
 6. Potpisana izjava da Republiku Srbiju smatrate svojom državom (obrazac Izjave.pdf), overena od strane Generalnog konzulata RS u Sidneju ili ovlašćenog Mirovnog sudije (lista Justice of the Piece);
 7. za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost.

Podnošenje zahteva iznosi AUD$ 367.00 i plaća se gotovim novcem na šalteru konzulata, bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order) sa naznakom „The Consulate General of the Republic of Serbia-Sydney“.

 

PRIJEM PRIPADNIKA SRPSKOG NARODA KOJI SU IZBEGLA, PROGNANA ILI RASELJENA LICA
( obrazac br. 7 )

Pripadnik srpskog ili nekog drugog naroda ili etničke zajednice sa teritorije Republike Srbije, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, može  biti primljen u državljanstvo  Republike Srbije, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

U državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno lice rodjeno u republici bivše  SFRJ,  koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji bivše SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Srbije ili je izbeglo u inostranstvo.           

Lica koja su izbegla u inostranstvo zahtev podnose  na  obrascu br. 7 (PDF ili Word) sa  prilozima, u zavisnosti da li je lice izbeglo u inostranstvo ili u Republiku Srbiju:

 1. dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (ako je lice izbeglo u inostranstvo dokaz o istom);
 2. izvod iz matične knjige rođenih, u originalu, ne starijem od 6 meseci od dana izdavanja;
 3. uverenje o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ ili republike koja je bila u sastavu;
 4. izvod iz matične knjige venčanih, original ne stariji od 6 meseci od dana izdavanja;
 5. fotokopija izbegličke legitimacije (ili drugi dokaz da je lice bilo izbeglica u R. Srbiji) i humanitarne vize za Australiju;
 6. fotokopija lične karte ili druge javne isprave;
 7. saglasnost deteta, ako je zahtev za dete starije od 14 godina podnosi roditelj;
 8. potpisana izjava da Republiku Srbiju smatrate svojom državom (obrazac Izjave.pdf), overena od strane Generalnog konzulata u Sidneju ili ovlašćenog Mirovnog sudije (lista Justice of the Piece).

Taksa za podnošenje zahteva iznosi ukupno AUD$ 131.00 i plaća se gotovim novcem na šalteru konzulata, bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order) sa naznakom  "The Consulate General of the Republic of Serbia".

PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA OTPUSTOM
(obrazac br. 9)

Državljanstvo Republike Srbije prestaje otpustom, ako podnosilac ispunjava sledeće uslove:

 1. da je navršio 18 godina života;
 2. da nema smetnji u pogledu vojne obaveze;
 3. da je izmirio poreske i druge zakonske obaveze u Srbiji;
 4. da je regulisao imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i dece prema licima koja žive u Srbiji;
 5. da se protiv njega u Srbiji ne vodi krivični postupak za krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a ako je u Srbiji osuđen na kaznu zatvora - da je tu kaznu izdržao;
 6. da ima strano državljanstvo ili dokaz da će biti primljen u strano državljanstvo.

Zahtev za prestanak državljanstva podnosi se na obrascu br.9 (PDF) uz obavezno popunjavanje i upitnika, a uz zahtev podnosilac prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rođenih (i za dete ako je obuhvaćeno zahtevom);
 2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije:
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, ili;
  • izvod iz matične knjige jugoslovenskih državljana koja se vodila u SMUP-u, izdat u skladu sa Zakonom, ili;
  • izvod iz matične knjige rođenih koji je u skladu sa Zakonom upisana činjenica o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, ili;
  • pasoš Republike Srbije.
 3.  potvrdu (rešenje) nadležnog vojnog organa da je regulisao vojnu obavezu ili saglasnost Ministarstva odbrane Republike Srbije da nema smetnji za otpust iz srpskog državljanstva u pogledu vojne obaveze;
 4. dokaz da ima strano državljanstvo ili garanciju da će biti primljen u strano državljanstvo (i za dete ukoliko je obuhvaćeno zahtevom roditelja);
 5. pisanu saglasnost drugog roditelja, ukoliko se istim zahtevom traži otpust iz državljanstva  i za decu do navršene 18 godine života (potpis roditelja koje daje saglasnost mora biti overen od strane nadležnog suda ili opštinskog organa uprave u zemlji, ili Diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Srbije);
 6. mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji, ili mišljenje DKP Republike Srbije, kada podnosilac zahteva i deca borave u inostranstvu (ovo u slučaju narušenih bračnih odnosa);
 7. pisana saglasnost deteta starijeg od 14 godina, koju potpisuje pred ovlašćenim licem nadležnog organa u Republici Srbiji ili pred DKP Srbije obrazac;
 8. pravosnažna sudska odluka o razvodu (ako su roditelji razvedeni) ili kopija overena od
 9. strane nadležnog organa u Srbiji ili od strane DKP Srbije (ovo u slučaju kad zahtev podnosi roditelj kome je dete pravosnažnom odlukom povereno na čuvanje i vaspitanje);
 10. mišljenje nadležnog organa starateljstva u Republici Srbiji ili DKP Srbije ako drugi roditelj neda saglasnost za otpust deteta iz državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, ili je lišen poslovne sposobnisti ili roditeljskog prava;
 11. rešenje o potpunom usvojenju deteta u slučajevima kada se traži otpust iz državljanstva Republike Srbije za usvojenika do navršene 18 godine života (kada zahtev podnosi usvojilac koji je stranac prilaže i dokaz o stranom državljanstvu).

Podnošenje zahteva iznosi AUD$ 760.00 i plaća se gotovim novcem na šalteru konzulata, bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order) sa naznakom „The Consulate General of the Republic of Serbia“.

Generalni konzulat RS izdaje potvrdu o prestanku državljanstava, na izričitiv zahtev stranke, čija taksa iznosi $45.00 AUD.

PONOVNO  STICANJE  DRŽAVLJANSTVA  REPUBLIKE  SRBIJE
(obrazac br. 10)

Lice koje je otpušteno iz državljanstva Republike Srbije i steklo strano državljanstvo i lice kome je na zahtev roditelja prestalo državljanstvo Republike Srbije otpustom ili odricanjem, može ponovo steći državljanstvo republike Srbije ako podnese zahtev za ponovno sticanje državljanstva Republike Srbije, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Zahtev se podnosi na obrascu br. 10 (PDF) a uz zahtev se prilaže:

 1. izvod iz matične knjige rođenih, original da nije stariji od 6 meseci od dana izdavanja
 2. rešenje o otpustu iz državljanstva Republike Srbije
 3. dokaz o stranom državljanstvu
 4. kopija dokumenta sa fotografijom
 5. potpisana izjava kojom se prihvata Republika Srbija kao svoja država (obrazac Izjave.pdf), mora biti potpisana pred službenikom Generalnog konzulata ili pred Javnim beležnikom (lista Justice of the Piece).

Taksa za podnošenje zahteva iznosi AUD $ 367.00, plaća se gotovim novcem na šalteru konzulata ili bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order) sa naznakom  "The Consulate General of the Republic of Serbia" ako se šalje poštom.

UTVRĐIVANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE
(obrazac br. 11)

 
Za lice koje je steklo pravo na državljanstvo Republike Srbije, po rođenju ili po poreklu (tj.oba rodetelja su bili državljani R. Srbije u vreme rodjenja podnosilaca zahteva) a nije upisano u matičnu knjigu rođenih ili u evidenciju državljana Republike Srbije vođene po dosadašnjim propisima, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove utvrdiće državljanstvo tog lica na njegov zahtev, odnosno na zahtev nadležnog organa koji vodi postupak u vezi sa ostvarivanjem prava lica ili po službenoj dužnosti.

O utvrđivanju državljanstva Republike Srbije ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove donosi rešenje.
Lice za koje je utvrđeno državljanstvo Republike Srbije upisuje se u evidenciju državljana Republike Srbije koja se vodi po odredbama ovog zakona.

Uz popunjen obrazac br. 11 (PDF ili Word) podnosilac uz zahtev za utvrđivanje državljanstva prilaže:

 1. dokaz da nije upisan u evidenciiju državljana Republike Srbije na teritoriji Srbije (po mestu rođenja podnosioca zahteva, odnosno mestu rođenja ili prebivališta njegovih roditelja);
 2. Original izvod iz matične knige rođenih, ne stariji od 12 meseci od dana izdavanja. Izvodi izdati od stranih organa (AU/NZ) moraju biti overeni pečatom APOSTIL i prevedeni na Srpski jezik;
 3. uverenje o državljanstvu za roditelje koje sadrži klauzulu o osnovu i datumu upisa u evidenciju državljana Srbije, koje se izdaje na osnovu evidencije koja je vođena prema ranijim zakonima;
 4. izvod iz matične knjige venčanih, original ne stariji od 12 meseci, od dana izdavanja. Strani izvodi moraju biti overeni pečatom APOSTIL i prevedeni na Srpski jezik;
 5. izvod iz matične knjige rođenih i venčanih za roditelje;
 6. dokument kojim dokazuje pretpostavku državljanstva (stari pasoš, vojna knjižica, školska knjižica, itd.).

Taksa za podnošenje zahteva za utvrđivanje državljanstva Republike Srbije iznosi AUD $ 131.00  i plaća se na sledeći način: gotovim novcem na šalteru konzulata, bankovnim čekom ili poštanskom uplatnicom (money order) sa naznakom "The Consulate General of the Republic of Serbia-Sydney".

Taksa za prevod stranih Izvoda sa Engleskog na Srpski jezik iznosi AUD $ 86.00 po dokumentu.

********

Za dodatne informacije o sticanju državljanstva posetite sajt Ministarstva spoljnih poslova RS.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Konzularna nadležnost
Prijava smrti preminulog lica u inostranstvu
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Vizni režim
Vizni režim za Crnu Goru
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Državljanstvo
Prijava rođenja deteta
Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom
Izdavanje sprovodnice
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga