| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

КАКО СТИЧЕТЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

1. Стицање држављанства пореклом

Држављанство Републике Србије пореклом, под различитим условима, стичу деца до 23. године старости чија су оба родитеља или један од родитеља држављани Републике Србије у тренутку рођења детета.

2. Стицање држављанства пријемом

А) Ако сте странац и имате стално настањење у Републици Србији, са најмање три године непрекидно пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, и имате отпуст из страног држављанства или доказ да ћете отпуст добити ако будете примљени у држављанство Републике Србије.

Б) Ако сте странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републици Србији.

Ц) Ако сте исељеник из Републике Србије или његов потомак, на сталном боравку у иностранству. Отпуст из страног држављанства није потребан, што значи да може имати двојно држављанство.

Д) Ако сте припадник српског народа са територија бивше СФРЈ и немате пребивалиште на територији Републике Србије. Отпуст из страног држављанства није потребан.

Оригинали свих докумената се, преко Генералног Конзулата Републике Србије у Сиднеју, прослеђују Министарству унутрашњих послова Републике Србије који о захтеву одлучује решењем о пријему у држављанство.

У цену за подношење захтева није урачуната такса за превод страних докумената, са енглеског на српски језик.

УПИС РОЂЕЊА И ДРЖАВЉАНСТВА ДЕТЕТА У МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (као и лица до навршене 23. год. живота)

(Образац бр. 14. и образац бр.13)

Држављанство Републике Србије, стиче пореклом дете рођено у иностранству, уколико је бар један од родитеља у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и ако до навршене 23.године живота буде пријављено за упис у матичну књигу рођених и матичну књигу држављана.

Пријављивање се врши преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва РС од стране родитеља (једног или оба) који је држављанин Републике Србије. За дете старије од 14 година, потребна је и његова сагласност потписана и оверена пред конзуларним службеником или код мировног судије (JP) који је полазио свој потпис у Генералном конзулату Републике Србије у Сиднеју.

У циљу уписа у матичну књигу рођених и књигу држављана малолетног детета, рођеног у иностранству, потребно је доставити следеће:

 1. Попуњен захтев (Образац бр. 14. и образац бр.13), за упис у матичну књигу рођених и књигу држављана, који подноси један или оба родитеља. Уколико оба родитеља имају држављанство исте републике, захтев може поднети један родитељ. Уколико родитељи имају држављанство различитих република, захтев за упис детета подносе и потписују оба родитеља, којом приликом споразумно одређују републичко држављанство детета. Упис детета у МК рођених врши се по месту последњег пребивалишта једног од родитеља;
 2. Оригинал извода из матичне књиге рођених за дете, издат од стране иностраног органа, а оверен печатом " APOSTILLE " и  преведено на српски језик;
 3. Доказ о држављанству Републике Србије за родитеље (уверење о држављанству). За родитеља који није држављанин Републике Србије, доказ о држављанству друге државе са преводом на српски језик (нпр. сертификована копија пасоша). Родитељ који није држављанин Републике Србије треба да се потпише на захтеву са којим даје одобрење да се дете упише у Матичне књиге Републике Србије;
 4. Доказ о регулисаном боравку родитеља у Аустралији (дозвола боравка, радне дозволе итд);
 5. Фотокопија путне исправе оба родитеља или документ за идентификацију са фотографијом;
 6. Доказ о закључењу брака. Ако је брак склопљен у Аустралији, " Marriage Certificate " оверен печатом "APOSTILLE " и  преведено на српски језик. Ако је дете ванбрачно, доказ о признавању очинства, оверено печатом " APOSTILLE " и  преведено на српски језик.

Такса за подношење захтева износи АУД$ 29.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом (money order), са назнаком за " The Consulate General of the Republic of Serbia " ако се шаље поштом.

Такса за превод са енглеског на српски језик износи АУД $86.00 по документу.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМУ СТРАНЦА У ДРЖАВЉАНСТВО Р. СРБИЈЕ
(образац бр.2)

Странац коме је сходно прописима о кретању и боравку странаца одобрено стално настањење у Републици Србији може бити, на свој захтев, примљен у држављанство Републике Србије, под условом:

 1. да попуни образац бр.2 (PDF или Word);
 2. да је навршио 18 година живота и да му није одузета пословна способност;
 3. да има отпуст из страног држављанства или да поднесе доказ да ће отпуст добити ако буде примљен у држављанство Републике Србије;
 4. да је до подношења захтева најмање три године непрекидно имао пријављено пребивалиште на територији Републике Србије;
 5. да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом (образац Изјаве.pdf).

Ако страна држава не дозвољава отпуст из држављанства или за отпуст поставља услове које странац не може испунити, испуњеност услова из тачке 3 не тражи се ако подносилац захтева поднесе изјаву да се одриче страног држављанства у случају стицања држављанства Републике Србије. Одрицање или губитак ранијег држављанства неће се захтевати ако то није могуће или се не може разумно очекивати.

Странац који је најмање три године у брачној заједници са држављанином Републике Србије и коме је одобрено стално настањење у Републици Србији може бити примљен у држављанство Републике Србије ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Услов за добијање сталног настањења странца подразумева 3 (три) године пријављеног пребивалишта у Републици Србији.

У држављанство Републике Србије може бити примљен странац чији би пријем у држављанство Републике Србије представљао интерес за Републику Србију. Брачни друг лица које је стекло држављанство Републике Србије може бити примљен у држављанство Републике Србије и ако не испуњава исте услове. У том случају, о пријему у држављанство Републике Србије, на предлог надлежног министарства, одлучује Влада Републике Србије.

Износ од АУД$ 367.00 (АУД$ 375.00 за НЗ) зa подношење захтева за пријем странца у држављанство Републике Србије  плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом  (money order), са назнаком за " The Consulate General of the Republic of Serbia ". 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМУ ИСЕЉЕНИКА И ЊЕГОВОГ ПОТОМКА У ДРЖАВЉАНСТВО Р. СРБИЈЕ
(образац бр. 4)

Исељеник и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије ако су навршили 18 година живота и није им одузета пословна способност и ако поднесу писмену изјаву да Републику Србију сматрају својом државом. Под исељеником, сматра се лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству.

Брачни друг лица из овог члана, које је стекло држављанство Републике Србије може бити примљен у држављанство Републике Србије, ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Захтев се подноси на обрасцу број 4 (PDF или Word), а уз захтев се прилаже:

 1. Извод из матичне књиге рођених у оригиналу не старијем од 6 месеци ( и за децу ако су обухваћена захтевом), оверен Апостилом ако је дете рођено у Аустралији, а затим преведено на српски језик);
 2. Извод из матичне књиге венчаних, оригинал не старији од 6 месеци;
 3. Уверење о држављанству за претка који је рођен у Републици Србији и има држављанство Републике Србије ( ако подносилац захтева није рођен у Србији),
 4. За дете старије од 14 година потребна је његова сагласност
 5. Писмена изјава да Републику Србију сматрају својом државом (образац Изјаве.pdf), која мора бити оверена печатом Justice_of_the_Piece, или пред надлежним радником у конзулату.

За пријем у држављанство Републике Србије исељеника није потребан отпуст из држављанства, што значи да може имати двојно држављанство (не мора живети у Републици Србији и није му потребно одобрење о сталном настањењу).

Подношење захтева износи АУД$ 367.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом (money order) са назнаком „The Consulate General of the Republic of Serbia“. 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМУ ПРИПАДНИКА СРПСКОГ НАРОДА У ДРЖАВЉАНСТВО Р. СРБИЈЕ
(образац бр. 6)

Припадник српског или неког другог народа или етничке заједнице са територије Републике Србије, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљен у држављанство Републике Србије ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Захтев се подноси на обрасцу број 6 (PDF или Word), а уз захтев се прилаже:

 1. Извод из матичне књиге рођених, обавезно у оригиналу, не старијем од 6 (шест) месеци;
 2. Уверење о држављанству, Републике бивше СФРЈ или друге државе где је подносилац рођен, оригинал не старији од 6 месеци. Уверење о држављанству друге државе, тј. Аустралије или Новог Зеланда, мора бити оверено печатом АПОСТИЛ и преведено на српски језик;
 3. БЕЛЕШКА:  Ако подносилац није имао држављанство Републике бивше СФР Југославије, потврда издата од Матичара којом се потврђује да подносилац није стекао држављанство те Републике, мора да се поднесе;
 4. Извод из матичне књиге венчаних, оригинал не старији од 6 месеци;
 5. Фотокопија докумената са фотографијом ( пасош );
 6. Потписана изјава да Републику Србију сматрате својом државом (образац Изјаве.pdf), оверена од стране Генералног конзулата РС у Сиднеју или овлашћеног Мировног судије (са листе JP);
 7. за дете старије од 14 година потребна је његова сагласност.

Подношење захтева износи АУД$ 367.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом (money order) са назнаком „The Consulate General of the Republic of Serbia“.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈЕМУ У ДРЖАВЉАНСТВО Р. СРБИЈЕ ЗА ИЗБЕГЛА, ПРОГНАНА ИЛИ РАСЕЉЕНА ЛИЦА
( образац бр. 7 )

Припадник  српског  или  неког  другог  народа или етничке заједнице са територије Републике   Србије,  који   нема  пребивалиште  на територији  Републике  Србије, може  бити примљен  у  држављанство  Републике   Србије,  ако  је навршио  18  година живота  и   није му  одузета  пословна  способност  и ако  поднесе  писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

У држављанство Републике Србије може бити примљено лице рођено у републици бивше  СФРЈ,  које је имало држављанство те републике или  је  држављанин  друге државе   настале   на   територији  бивше СФРЈ, које  као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Србије или је избегло у иностранство.

Лица која су избегла у иностранство захтев подносе на обрасцу бр. 7 (PDF или Word) са  прилозима, у зависности да ли је лице избегло у иностранство или у Републику Србију:

 1. доказ о пребивалишту, односно боравишту (ако је лице избегло у иностранство доказ о истом);
 2. извод из матичне књиге рођених, обавезно у оригиналу, не старијем од 6 месеци од дана издавања;
 3. уверење о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ или републике која је била у саставу;
 4. извод из матичне књиге венчаних, оригинал не старији од 6 месеци од дана издавања;
 5. фотокопија избегличке легитимације ( или други доказ да је лице било избеглица у Р.Србији) и хуманитарне   визе за Аустралију;
 6. фотокопија личне карте или друге јавне исправе;
 7. сагласност детета, ако је захтев за дете старије од 14 година подноси родитељ;
 8. потписана изјава да Републику Србију сматрате својом државом (образац Изјаве.pdf), оверена од стране Генералног конзулата у Сиднеју или овлашћеног Justice_of_the_Piece.

Такса за подношење захтева износи укупно АУД$ 131.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом (money order) са назнаком „The Consulate General of the Republic of Serbia“.

ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА ОТПУСТОМ
(образац бр. 9)

Држављанство Републике Србије престаје отпустом, ако подносилац захтева испуњава следеће услове:

 1. да је навршио 18 година живота;
 2. да нема сметњи у погледу војне обавезе;
 3. да је измирио пореске и друге законске обавезе у Србији;
 4. да је регулисао имовинско-правне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Србији;
 5. да се против њега у Србији не води кривични поступак за кривична дела за која се гони по службеној дужности, а ако је у Србији осуђен на казну затвора - да је ту казну издржао;
 6. да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.

Захтев за престанак држављанства по овом захтеву подноси се на обрасцу бр.9 (PDF) уз обавезно попуњавање и упитника, а уз захтев подносилац прилаже:

 1. извод из матичне књиге рођених (и за дете ако је обухваћено захтевом);
 2. доказ о држављанству Републике Србије:
  • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, или;
  • извод из матичне књиге југословенских држављана која се водила у СМУП-у, издат у складу са Законом, или;
  • зизвод из матичне књиге рођених који је у складу са Законом уписана чињеница о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, или;
  • пасош Републике Србије.
 3. потврду (решење) надлежног војног органа да је регулисао војну обавезу или сагласност Министарства одбране Републике Србије да нема сметњи за отпуст из српског држављанства у погледу војне обавезе;
 4. доказ да има страно држављанство или гаранцију да ће бити примљен у страно држављанство (и за дете уколико је обухваћено захтевом родитеља);
 5. писану сагласност другог родитеља, уколико се истим захтевом тражи отпуст из држављанства  и за децу до навршене 18 године живота (потпис родитеља које даје сагласност мора бити оверен од стране надлежног суда или општинског органа управе у земљи, или Дипломатско конзуларног представништва Републике Србије);
 6. мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији, или мишљење ДКП Републике Србије, када подносилац захтева и деца бораве у иностранству (ово у случају нарушених брачних односа);
 7. писана сагласност детета старијег од 14 година, коју потписује пред овлашћеним лицем надлежног органа у Републици Србији или пред ДКП Србије;
 8. правоснажна судска одлука о разводу (ако су родитељи разведени) или копија оверена од
 9. стране надлежног органа у Србији или од стране ДКП Србије (ово у случају кад захтев подноси родитељ коме је дете правоснажном одлуком поверено на чување и васпитање);
 10. мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или ДКП Србије ако други родитељ не да сагласност за отпуст детета из држављанства, или је непознатог пребивалишта, или је лишен пословне способности или родитељског права;
 11. решење о потпуном усвојењу детета у случајевима када се тражи отпуст из држављанства Републике Србије за усвојеника до навршене 18 године живота (када захтев подноси усвојилац који је странац прилаже и доказ о страном држављанству).

Подношење захтева износи АУД$ 760.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом (money order) са назнаком „The Consulate General of the Republic of Serbia“

ПОНОВНО  СТИЦАЊЕ  ДРЖАВЉАНСТВА  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ
(образац бр. 10)

Лице које је отпуштено из држављанства Републике Србије и стекло страно држављанство и лице коме је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем, може поново стећи држављанство републике Србије ако поднесе захтев за поновно стицање држављанства Републике Србије, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.

Захтев се подноси на обрасцу бр. 10 (PDF) а уз захтев се прилаже:

 1. извод из матичне књиге рођених, оригинал да није старији од 6 месеци од дана издавања;
 2. решење о отпусту из држављанства Републике Србије;
 3. доказ о страном држављанству;
 4. копија документа са фотографијом;
 5. потписана изјава којом се прихвата Република Србија као своја држава (образац Изјаве.pdf), мора бити потписана пред службеником Генералног конзулата или пред Јавним бележником (Конзуларне услуге - Justice_of_the_Piece).

Такса за подношење захтева износи АУД $ 367.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата или банковним чеком или поштанском уплатницом (money order) са назнаком „The Consulate General of the Republic of Serbia“.

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(образац бр. 11)

 

За лице које је стекло држављанство Републике Србије, по рођењу или по пореклу, (тј. оба родитеља су били држављани Р. Србије у време рожења подносилаца захтева) а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденцију држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, министарство надлежно за унутрашње послове утврдиће држављанство тог лица на његов захтев, односно на захтев надлежног органа који води поступак у вези са остваривањем права лица или по службеној дужности.

О утврђивању држављанства Републике Србије министарство надлежно за унутрашње послове доноси решење.
Лице за које је утврђено држављанство Републике Србије уписује се у евиденцију држављана Републике Србије која се води по одредбама овог закона.

Уз попуњен образац бр. 11 (PDF или Word) подносилац уз захтев за утврђивање држављанства прилаже:

 1. доказ да није уписан у евиденцију држављана Републике Србије на територији Србије (по месту рођења подносиоца захтева, односно месту рођења или пребивалишта његових родитеља);
 2. извод из матичне књиге рођених Р. Србије, са холограмом. Изводи издати од страних органа (AU/NZ) морају бити оверени печатом АПОСТИЛ и преведени на Српски језик;
 3. уверење о држављанству за родитеље које садржи клаузулу о основу и датуму уписа у евиденцију држављана Србије, које се издаје на основу евиденције која је вођена према ранијим законима;
 4. извод из матичне књиге венчаних, са холограмом. Страни изводи морају бити оверени печатом АПОСТИЛ и преведени на Српски језик;
 5. извод из матичне књиге рођених и венчаних за родитеље;
 6. документ којим доказује претпоставку држављанства (стари пасош, војна књижица, школска књижица, итд.).

Такса за подношење захтева за утврђивање држављанства Републике Србије износи АУД $ 131.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом (money order) са назнаком „The Consulate General of the Republic of Serbia“.

Такса за превод страних извода са енглеског на српски језик износи АУД $86.00 по документу.

******

За додатне информације о пријему у држављанство посетите сајт Министарства спољних послова РС.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Прибављање докумената из Србије
Визни режим
Визни режим за Црну Гору
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Држављанство
Пријава рођења детета
Пријава брака склопљеног пред иностраним органом
Издавање спроводнице
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга