| |     latinica | english  
Насловна
Пријава рођења детета

УПИС РОЂЕЊА И ДРЖАВЉАНСТВА ДЕТЕТА У МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (као и лица до навршене 23. год. живота)

(Образац бр. 14. и образац бр.13)

Држављанство Републике Србије, стиче пореклом дете рођено у иностранству, уколико је бар један од родитеља у тренутку рођења детета држављанин Републике Србије и ако до навршене 23.године живота буде пријављено за упис у матичну књигу рођених и матичну књигу држављана.

Пријављивање се врши преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва РС од стране родитеља (једног или оба) који је држављанин Републике Србије. За дете старије од 14 година, потребна је и његова сагласност потписана и оверена пред конзуларним службеником или код мировног судије (JP) који је полазио свој потпис у Генералном конзулату Републике Србије у Сиднеју.

У циљу уписа у матичну књигу рођених и књигу држављана малолетног детета, рођеног у иностранству, потребно је доставити следеће:

  1. Попуњен захтев (Образац бр. 14. и образац бр.13), за упис у матичну књигу рођених и евиденцију држављана, подноси један или оба родитеља. Уколико један родитељ подноси захтев, потребна је писана сагласност другог. Уколико родитељи имају различито држављанство, захтев за упис детета подносе и потписују оба родитеља, којом приликом споразумно одређују држављанство детета. Упис детета у МК рођених врши се по месту последњег пребивалишта једног од родитеља. Уколико се захтеви достављају поштом оверавају се код мировног судије (JP). 
  2. Оригинал извода из матичне књиге рођених за дете (не старији од шест месеци), издат од стране иностраног органа, а оверен печатом "APOSTILLE" и  преведено на српски језик.
  3. Доказ о држављанству Републике Србије за родитеље (уверење о држављанству). За родитеља који није држављанин Републике Србије, доказ о држављанству друге државе са преводом на српски језик (нпр. сертификована копија пасоша). Родитељ који није држављанин Републике Србије треба да се потпише на захтеву са којим даје одобрење да се дете упише у Матичне књиге Републике Србије,
  4. Доказ о регулисаном боравку родитеља у Аустралији (дозвола боравка, радне дозволе итд)
  5. Фотокопија путне исправе оба родитеља или документ за идентификацију са фотографијом,
  6. Доказ о закључењу брака, ако је брак склопљен у Аустралији, "Marriage Certificate" (не старији од шест месеци) оверен печатом "APOSTILLE " и  преведено на српски језик. Ако је дете ванбрачно, доказ о признавању очинства, оверено печатом " APOSTILLE " и  преведено на српски језик.

Такса за подношење захтева износи укупно АУ$ 29.00 и плаћа се готовим новцем на шалтеру конзулата, банковним чеком или поштанском уплатницом (money order), са назнаком за " The Consulate General of the Republic of Serbia " ако се шаље поштом. .

Такса за превод страних Извода из матичне књиге рођених са енглеског на српски језик износи  АУД $86.00 .


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Прибављање докумената из Србије
Визни режим
Визни режим за Црну Гору
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Држављанство
Пријава рођења детета
Пријава брака склопљеног пред иностраним органом
Издавање спроводнице
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга